Kian-chhî Tâi-gí ê Lō͘

Góa pún-lâi siūⁿ-kong Tâi-gí ê hoat-tián bô siáⁿ-mih hi-bāng a,
Siūⁿ-bé kā pàng-sak ,
Ia̍h-m̄-koh, góa khòaⁿ-tiò chit-kóa pò-tò,
Ū-è gôan-chū-bîn ê gí-giân tit-beh bia̍t-cho̍at a,
Īn mā-koh kè-sio̍k kóng īn-ê bó-gí.

Góa, nà-ū sit-chì ê kôan-lī,
Góa ài kè-sio̍k kóng,
Tiō-sǹg-kóng góa sī chè-āu chit-ê kóng Tâi-gí ê lâng,
Goa mā-ài kian-chhî-lo̍h-khì.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: